درباره ما

ﺷﺮﮐﺖ اﺑﺪاع ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯽ از مهندﺳﯿﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن مجرب و با سابقه درﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
این شرکت، با طراحی اختصاصی در راستای ایجاد نوآوری بر روی محصولات موجود و همچنین خلق محصولات جدید، تحت پوشش پارک علم و فناوری خراسان جنوبی قرار گرفته و پس از سپری نمودن پروسه ارزیابی فنی توسط کارشناسان مربوطه ، بعنوان یک شرکت دانش بنیان مشغول به فعالیت می باشد. شرکت دانش بنیان ابداع صنعت برق با توجه به تولیدات منطبق بر استانداردهای بین‌المللی و داخلی، موفق به اخذ کلیه تاییدیه های سازمان های مربوطه گردید.

ادامه

جدیدترین محصولات

شرکت مهندسی ابداع صنعت برق