درباره ما

ﺷﺮﮐﺖ اﺑﺪاع ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدي درﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿت داشته اند ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در ﺿﻤﯿﻨﻪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ و ﻗﺪرت روﻏﻨﯽ و ﺧﺸﮏ ﮐﻢﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﭘﺴﺘﻬﺎي ﮐﻤﭙﮑﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در راستای تحقق اهداف کیفی مجموعه و با توجه به تولیدات منطبق بر استانداردهای بین‌المللی موفق به اخذ تاییدیه از آزمایشگاه مرجع KERI کره جنوبی شده است

ادامه

جدیدترین محصولات

شرکت مهندسی ابداع صنعت برق