درباره ما

 

ﺷﺮﮐﺖ دانش بنیان اﺑﺪاع ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯽ از مهندﺳﯿﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن مجرب و با سابقه درﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. این شرکت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ خود را در زمینه ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرهاي ﺗﻮزﯾﻊ و ﻗﺪرت روﻏﻨﯽ و ﺧﺸﮏ ﮐﻢﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎ هدف ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع پست های ﮐﻤﭙﮑﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق آغاز ﻧﻤﻮده و هم اﮐﻨﻮن ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﻣﻮرد بهره ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

شرکت دانش بنیان ابداع صنعت برق در راستای ایجاد نوآوری بر روی محصولات موجود و همچنین اختراعات صورت گرفته و خلق محصولات جدید (با در نظر گرفتن ایمنی کامل اپراتور و رفع حریم کامل شبکه فشار متوسط) تحت پوشش پارک علم و فناوری خراسان جنوبی قرار گرفته و پس از سپری نمودن پروسه ارزیابی فنی توسط کارشناسان مربوطه ، بعنوان یک شرکت دانش بنیان مشغول به فعالیت می باشد و با توجه به تولیدات منطبق بر استانداردهای بین‌المللی و داخلی موفق به اخذ تاییدیه های ذیل گردیده است:

تاییدیه های بین المللی :

تاییدیه های داخلی:

این شرکت به منظور کاهش هزینه های اقتصادی و زمان تحویل سریع، مورد تایید و رضایت بسیاری از شرکت های توزیع برق کشور و شرکت های خصوصی قرار گرفته است.

شرکت ابداع صنعت برق این امکان را به کارفرمای محترم ارائه می نماید که با اخذ مشاوره رایگان، محصولی  متناسب با نیاز و محدودیت های پروژه خود را در سریع ترین زمان ممکن تحویل گیرد.

PHOTO-2022-09-04-15-48-13