درباره ما

ﺷﺮﮐﺖ دانش بنیان اﺑﺪاع ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯽ از مهندﺳﯿﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن با سابقه درﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. این شرکت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ خود را در زمینه ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرهاي ﺗﻮزﯾﻊ و ﻗﺪرت روﻏﻨﯽ و ﺧﺸﮏ ﮐﻢﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎ هدف ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع پستهای ﮐﻤﭙﮑﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق آغاز ﻧﻤﻮده و هم اﮐﻨﻮن ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﻣﻮرد بهره ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در راستای ایجاد نوآوری بر روی محصولات موجود و همچنین اختراعات صورت گرفته و ابداع محصولات جدید این شرکت تحت پوشش پارک علم و فناوری خراسان جنوبی، پس از سپری نمودن پروسه ارزیابی فنی توسط کارشناسان مربوطه ، بعنوان یک شرکت دانش بنیان مشغول به فعالیت میباشد و با توجه به تولیدات منطبق بر استانداردهای بین‌المللی موفق به اخذ تاییدیه از آزمایشگاه مرجع KERI کره جنوبی شده است.