درباره ما

 

ﺷﺮﮐﺖ اﺑﺪاع ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدي درﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿت ﻧﻤﻮده ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺿﻤﯿﻨﻪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ و   ﻗﺪرت روﻏﻨﯽ و ﺧﺸﮏ ﮐﻢﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﭘﺴﺘﻬﺎي ﮐﻤﭙﮑﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و   ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در راستای تحقق اهداف کیفی مجموعه و با توجه به تولیدات منطبق بر استانداردهای بین‌المللی موفق به اخذ تاییدیه از آزمایشگاه مرجع KERI کره جنوبی شده است.