نصب پست کیوسک در نیروگاه خورشیدی برق منطقه خراسان رضوی

نصب پست کیوسک ۳۱۵ کیلوولت آمپری در نیروگاه ۲۵۰ کیلوواتی برق منطقه خراسان رضوی

۱