حضور مدیریت محترم عامل و معاونت های شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان

بازدید از کارخانه و خط تولید شرکت دانش بنیان ابداع صنعت برق در حاشیه ی بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق، با حضور مدیریت محترم عامل و معاونت های شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان