بازدید از اتوبوسترهای شرکت محترم زرکوه و بارگیری محصول مربوطه

رفع معضل افت ولتاژ پروژه ملی معدن زرکوه از طریق طراحی و تولید 2 دستگاه اتوبوستر هوشمند به ظرفیت 560A متناسب با شرایط آلودگی محیطی بسیار سنگین

IMG_1788      IMG_1762      IMG_1761