بارگیری و تحویل یک دستگاه پست پدمانتد جهت شرکت توزیع نیروی برق استان یزد